Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez GS-HYDRO sp. z oo

Zgodnie z 예술. 13 ust. 1 나는. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej : RODO) informujemy Panią / Pana, iż :

1)    Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest GS-HYDRO sp. z oo z siedzibą w Gdyni [81-185] przy ul. Gołębiej 11;

2)    Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji z Panią / Panem kontaktu, wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a takeze realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych prawnie uzasadnionych interes. 6 ust. 1 점등. b, 클럽 f. RODO, aw przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – w celach wskazanych w tej zgodzie, na podstawie art. 6 ust. 1 점등. RODO;

3)    odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą podmioty trzecie wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania;

4)    Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przechowywane pras nakładająywaniaze

5)    podanie przez Panią / Pana danych osobowych może być warunkiem ustawowym bądź umownym lub warunkiem zawarcia umowy – w zależności od kategorii danych i celu przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zrealizowania danego celu przetwarzania, np. zawarcia umowy;

6)    Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;

7)    Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;

8)    posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, aw przypadkufłnięzam zgody bezpadkufrzetwar , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9)    wszelkie żądania czy też zastrzeżenia co do przetwarzania danych można zgłaszać Administratorowi za pomocą poczty tradycyjnej na adres : ul. Gołębia 11, 81-185 Gdynia, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : ………………… ..

10) w przypadku ewidentnie nieuzasadnionych lub nadmiernych żądań realizacji uprawnień osoby, której dane dotyczą, w szczególności ze względu na ustawiczny charakter Administrator może pobrać rozsądnia odm złać rozsądnia złać watę albo

11) ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a – po jego powołaniu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie 다 니체 오프 르 제트와 시즈 szczególności przepisy RODO.

W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Administratorem – ado@gshydro.com

Pliki do pobrania :